Χορήγηση Αδειών

H εφαρμογή συστήματος χορήγησης αδειών επιτρέπουν στο Φορέα Διαχείρισης:

  • Να μειώσει πιθανές αρνητικές επιπτώσεις σε ευαίσθητα οικοσυστήματα και σε περιοχές που χρησιμοποιούνται από μεγάλο αριθμό επισκεπτών.
  • Να ενθαρρύνει την υπεύθυνη συμπεριφορά από όλους τους χρήστες του Πάρκου.
  • Να συλλέγει πολύτιμες πληροφορίες για την αποτελεσματική διαχείριση του Πάρκου.
  • Να παρακολουθεί τις δραστηριότητες που μπορεί να έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις για το οικοσύστημα του Πάρκου.
  • Να αναγνωρίζει και να διαχωρίζει δραστηριότητες που ενδεχομένως είναι αλληλοσυγκρουόμενες .

Προτού επιδοθείτε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα μέσα στο Πάρκο καλό θα είναι να ελέγξετε αν επιτρέπεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα, σύμφωνα με τα ρυθμιστικά μέτρα που ισχύουν, και αν χρειάζεται ή έκδοση ειδικής άδειας. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε με τα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. στα τηλέφωνα 24240 66378-66388-66419. Το χάρτη με τις ζώνες του Πάρκου και τις ρυθμίσεις που το διέπουν μπορείτε να προμηθευτείτε από τα Γραφεία του Φορέα στο Πατητήρι ή από την ιστοσελίδα του Πάρκου.

Σε γενικές γραμμές, οι ακόλουθες δραστηριότητες απαιτούν χορήγηση άδειας.

  • Οι περισσότερες εμπορικού τύπου δραστηριότητες (επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία, γεωργικές, κτηνοτροφικές και τουριστικέςδραστηριότητες κυρίως για την Α ζώνη).
  • Η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση υποδομών όπως προβλήτες, μαρίνες, εγκατάσταση ιχθυοκαλλιεργειών κ.λπ.
  • Οι επισκευές σε αρχαιολογικά μνημεία, η τοποθέτηση αγκυροβολίων κ.λπ.
  • Η έρευνα.
  • Τα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Επικοινωνήστε με τα Γραφεία μας για να ενημερωθείτε για τις διαδικασίες αδειοδότησης.