Παρακολούθηση & Έρευνα

Το Πρόγραμμα παρακολούθησης της κατάστασης του περιβάλλοντος, στοχεύει στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαχειριστικών μέτρων που εφαρμόζονται και στην ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των παραμέτρων του οικοσυστήματος του Πάρκου.

Το πρόγραμμα αυτό που εκπονείται από το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης σε όλη τη περιοχή του Πάρκου, δίνει την ευκαιρία:

 • Να αναγνωριστούν ευαίσθητες περιοχές που χρειάζονται συγκεκριμένα διαχειριστικά μέτρα.
 • Να αξιολογηθούν οι πιθανές απειλές που υπάρχουν στην περιοχή του Πάρκου.
 • Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των υπαρχόντων και προτεινόμενων μέτρων διαχείρισης, με σκοπό να χαραχθεί αποτελεσματικότερα η στρατηγική μελλοντικής διαχείρισης της περιοχής.
 • Να γίνει καταγραφή των απόψεων και της στάσης των επισκεπτών ώστε η μελλοντική επικοινωνιακή στρατηγική να είναι πιο αποτελεσματική.
 • Η επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφορία είναι πολύ σημαντική στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, για την αποτελεσματική και υψηλής ποιότητας διαχείριση του Πάρκου. O Φορέας Διαχείρισης έχει στρατηγική και συντονισμένη προσέγγιση στην παροχή, διαχείριση, ανάλυση και εφαρμογή της επιστημονικής πληροφορίας.

Η επιστημονική έρευνα είναι απαραίτητη για να:

 • Διασφαλιστεί, ότι η λήψη αποφάσεων υποστηρίζεται από επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφορία.
 • Ενισχυθεί η κατανόηση της μεταβλητότητας των φυσικών παραμέτρων που χαρακτηρίζουν τα οικοσυστήματα του Πάρκου, όπως επίσης και η αντίδραση του οικοσυστήματος σε φυσικές και ανθρωπογενείς δραστηριότητες.
 • Δοθεί ακριβής επιστημονική πληροφορία για τη σωστή διαχείριση του Πάρκου
 • Δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες ώστε να προγραμματισθούν οι ανάγκες και οι προτεραιότητες του Φορέα.
 • Επιτευχθούν σημαντικά οφέλη για το Πάρκο διαμέσου της αποτελεσματικής εφαρμογής νέων τεχνολογιών και των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Υπάρξει ολοκληρωμένη επιστημονική συνεργασία με άλλους Φορείς και Οργανισμούς που εμπλέκονται στη Διαχείριση του Πάρκου.